1. Autoritațiile publice locale ale Municipiului Câmpina, propun cetăţenilor municipiului implicarea activă în procesul de luare a deciziilor în ceea ce privește realizarea viitoarelor proiecte ale localității.

Sub sloganul „Tu decizi pentru Câmpina” cetățenii sunt invitați să participe la o acțiune democratică de deliberare și decizie pentru stabilirea modalității optime de cheltuire a unei sume din bugetul local al Municipiului Câmpina.

2. Campania se bazează pe procesul de bugetare participativă, un instrument de management deschis și transparent care permite participarea reală a cetățenilor la guvernarea localității.

3. Primul exercițiu de bugetare participativă se va desfășura pe parcursul anului 2021. Proiectele identificate și propuse de cetăţenii cu domiciliul în Municipiul Câmpina, validate de autoritatea publică locală, vor fi supuse unui proces de votare pentru asigurarea reprezentativității rezultatelor, apoi asumate de Primăria Municipiului Câmpina și implementate. Cetățenii vor fi, astfel, implicați într-un proces democratic de decizie pentru stabilirea modalității optime de cheltuire a unei părți din bugetul municipiului, asumându-şi un rol de participant activ în definirea și abordarea problemelor comunității.

1. Prezentul regulament are ca scop stabilirea cadrului general şi a procedurii pentru selecţionarea proiectelor de interes public iniţiate de cetăţeni prin implicarea lor directă în procesul de bugetare participativă.

2. Obiectivul general îl constituie desfăşurarea în bune condiţii a procesului de bugetare participativă în vederea atingerii următoarelor deziderate:

a. dezvoltarea unui cadru organizațional eficient de dialog între administraţia publică locală, cetățeni, asociaţii, fundaţii și societăți comerciale pentru găsirea soluțiilor optime pentru problemele Municipiului;

b. creșterea implicării cetățenilor în viața comunității: procesul încurajează cetățenii să identifice preocupările personale cu binele comun, să înțeleagă complexitatea problemelor comunității și să furnizeze soluții, să-și dezvolte abilitățile participative;

c. adaptarea politicilor publice la nevoile cetățenilor cu scopul de creștere a nivelului calității vieții în municipiu și de stimulare a acestei creșteri;

d. creșterea transparenței activității administrației publice locale, modernizarea administrației, responsabilizarea aleșilor locali, eficientizarea cheltuirii banului public, implementarea guvernării deschise;

e. Consolidarea democrației participative.

1. Platforma web existentă oferă cetățenilor multiple posibilități de implicare:

a) Trimitere de propuneri de proiecte;

b) Identificarea în timp real a tuturor propunerilor de proiecte trimise de cetățeni;

c) Votarea proiectelor prezentate în lista finală cu proiecte propuse;

d) Monitorizarea implementării proiectelor câștigătoare.

1. Valoarea bugetului propus, pentru fiecare an bugetar, în cadrul procesului de bugetare participativă este în limita unui procent de până la 5% din suma realizată din bugetul local al Municipiului Câmpina aferentă obiectivelor de investiții în anul anterior și va fi prevăzută în bugetul anual al Municipiului Câmpina.

2. Anual, în urma derulării procesului de bugetare participativă, vor fi selectate proiectele câștigătoare care vor fi cuprinse în bugetul Municipiului Câmpina pentru următorul exercițiu bugetar.

1. Propunerile de proiecte trebuie să se încadreze într-unul din următoarele domenii, pentru obiective care sunt în administrarea Municipiului Câmpina:

  • INFRASTRUCTURĂ STRADALĂ: ALEI, TROTUARE, SCUARURI, ZONE PIETONALE (amenajarea, renovarea, întreținerea, înființarea acestora);
  • AMENAJARE DE SPAȚII VERZI ȘI LOCURI DE JOACĂ (amenajarea, repararea, renovarea, înființarea acestora, întreținerea, preluarea în administrație de către comunitate);
  • MOBILITATE, ACCESIBILITATE ȘI SIGURANȚA CIRCULAȚIEI (îmbunătățirea căilor de acces spre obiectivele importante ale orașului, fluidizarea traficului, crearea de infrastructuri pentru siguranța rutieră, creșterea gradului de accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități, propuneri de zone cu restricție auto, piste de biciclete, sisteme de supraveghere video, ș.a.);
  • AMENAJARE SPAŢII PUBLICE (mobilier stradal, iluminat public, etc. – amenajare, înființare, reparare);
  • CULTURĂ;
  • STRATEGIE/PLANIFICARE URBANĂ;
  • ASISTENŢĂ SOCIALĂ / SĂNĂTATE;
  • DIGITALIZARE (proiecte IT/Smart City menite să crească gradul de utilizare a tehnologiilor în scopul îmbunătățirii calității vieții în Câmpina dar și al unui marketing mai dinamic al orașului).

2. Dacă propunerea poate fi încadrată în mai multe domenii, deponentul trebuie să opteze pentru domeniul pe care îl consideră cel mai potrivit/relevant.

1. Pot participa la procesul de bugetare participativă toți cetăţenii care au domiciliul în Municipiul Câmpina și vârsta de minim 18 ani.

2. De asemenea pot înainta propuneri de proiecte și asociațiile, fundațiile, ONG-urile și societățile comerciale care au sediul social în Municipiul Câmpina.

3. Cetăţenii care trimit propuneri de proiect/votează proiecte, sunt de acord cu termenii şi condiţiile în care funcţionează secţiunea dedicată bugetului participativ de pe site-ul Primăriei Municipiului Câmpina.

4. Pentru a putea depune proiecte sau pentru a participa la vot, toți cetățenii interesați trebuie să își creeze un cont de utilizator la secțiunea menționată, disponibilă pe platforma on-line.

5. Persoanele fizice care depun proiecte trebuie să prezinte o dovadă prin care să arate că respectă condițiile de la punctul 1 si 2 (copie după CI, orice document/ act doveditor, respectiv o copie după certificatul de înregistrare sau alt document doveditor).

6. Primăria va derula o campanie pentru informarea în mod corespunzător a cetățenilor despre bugetul participativ. Vor fi făcute informări în mediul on-line (pagina de internet a primăriei, paginile de socializare media ale primăriei).

7. De asemenea, va avea loc o dezbatere publică organizată de către Primărie, cu accent pe familiarizarea cetățenilor cu privire la folosirea platformei web dedicate bugetului participativ și formulării propunerilor din partea cetățenilor.

1. Fiecare persoană fizică/juridică poate formula o singură propunere de proiect pentru fiecare din domeniile stabilite la capitolul 5. Proiectul trebuie să fie în sfera de competență a administrației publice locale şi să vizeze, dacă este cazul, un bun din proprietatea Municipiului Câmpina.

2. Proiectele se depun prin platforma on-line dedicată bugetării participative.

3. Pentru depunerea unui proiect vor fi completate următoarele informaţii (cuprinse în Fișa de proiect):

a) Titlul proiectului:

– să fie concis şi să se refere la un anumit rezultat cheie al proiectului.

b) Domeniul în care se înscrie proiectul:

– se va specifica domeniul în care se înscrie proiectul.

c) Descrierea proiectului:

– formularea problemei, detaliată;

– specificarea nevoilor identificate;

– descrierea beneficiilor generale obţinute prin implementarea proiectului.

d) Localizarea proiectului:

– prin adresă, hartă, zonare.

e) Durata proiectului:

– estimarea duratei de implementare a proiectului.

f) Beneficiarii proiectului:

– specificarea beneficiarilor proiectului;

– explicarea valorii adăugate pe care proiectul o aduce beneficiarilor.

g) Buget estimat:

– se va completa valoarea estimată a proiectului.

h) Documente ataşate:

– fotografii, schiţe, planuri, alte documente suport în format PDF sau JPG (vor fi acceptate numai atașamentele trimise în format PDF, până la o limită de 5 MB și atașamentele trimise în format JPG, JPEG, PNG, până la o limită de 1 MB).

i) Modul în care iniţiatorul doreşte să se implice în proiect:

– voluntariat, cofinanţare, sponsorizare.

j) Acțiunile necesare estimate pentru implementarea propunerii de proiect:

– etapele necesare implementării proiectului.

k) Inițiatorul propunerii de proiect și datele de contact.

4. Toate propunerile trimise de cetăţeni se introduc în Lista generală de propuneri și sunt filtrate, analizate și fuzionate (în caz că sunt complementare) de către Grupul de lucru, comisie care are responsabilitate și de a transforma aceste idei de proiecte în propuneri de proiecte și va elabora Lista provizorie cu proiectele eligibile.

1. Pentru a fi validate în cadrul procesului de bugetare participativă, proiectele trebuie să fie în sfera de competență a administrației publice locale, să nu contravină reglementărilor prezentului regulament sau a altor prevederi legale în vigoare și să îndeplinească următoarele criterii de eligibilitate:

a) să fie de interes local și să nu realizeze activităţi cu scop comercial, publicitar, de natură politică, religioasă sau etnică;

b) să nu fie similare sau incompatibile cu programe sau proiecte ale localității aflate în derulare;

c) să nu genereze cheltuieli de funcţionare semnificative după implementare (întreţinere, plata unor drepturi de autor, etc.);

d) să fie delimitate zonal, dacă este cazul;

e) să se încadreze în domeniile prevăzute în prezentul Regulament.

2. Validarea proiectelor în cadrul procesului de bugetare participativă va fi realizată de către un ”Grup de Lucru Bugetar Participativ”.

1. Campania „Tu decizi pentru Câmpina” se desfășoară în baza unui calendar elaborat de Grupul de lucru și adus la cunoștință publică de Primăria Municipiului Câmpina.

2. Campania „Tu decizi pentru Câmpina” se desfășoară în următoarele etape și va avea un calendar alcătuit din nouă etape, după cum urmează:

Etapa 1: Actualizarea „Grupului de Lucru Bugetar Participativ” și lansarea oficială a platformei web dedicate:„Tu decizi pentru Câmpina”, dacă este cazul;

Etapa 2: Mediatizarea procesului de bugetare participativă, despre modul în care va decurge campania, bugetul alocat și proiectele ce pot fi depuse;

Etapa 3: Înscrierea online a proiectelor:

– pentru a putea trimite propuneri de proiecte sau pentru a putea vota, este obligatorie înregistrarea pe platforma web dedicată bugetării participative.

– fiecare persoană fizică/juridică poate formula una sau mai multe propuneri de proiecte (câte un proiect pentru fiecare domeniu)

Etapa 4: Dezbaterea proiectelor, etapă ce presupune:

– discuții ce se vor desfășura atât în mediul online cât și la nivelul Grupului de lucru;

– verificarea îndeplinirii cerințelor minimale de eligibilitate și respectiv validarea lor de către „Grupul de Lucru Bugetar Participativ”.

Etapa 5: Afișare Lista Provizorie cu proiecte eligibile și Lista proiectelor respinse.

Etapa 6: Depunerea contestațiilor.

Etapa 7: Rezolvarea contestațiilor.

Etapa 8: Afișare Listă finală proiecte admise în vederea supunerii la vot;

Etapa 9: Votul proiectelor, etapă care presupune votul on-line al proiectelor avizate de către „Grupul de Lucru Bugetar Participativ”, astfel fiecare cetățean poate vota câte un proiect la fiecare categorie.

Etapa 10: Întocmirea listei de ierarhizare a proiectelor în funcție de numărul voturilor și afișarea acesteia pe site-ul instituției.

Etapa 11: Stabilirea de către Grupul de lucru a proiectelor câștigătoare.

Etapa 12: Supunerea spre aprobare Consiliului local a proiectelor selectate.

Etapa 13: Implementarea de către administrația publică locală și monitorizare din partea ”Grupului de Lucru Bugetar Participativ”.

3. Votul este restrictionat la nivelul teritoriului Municipiului Câmpina.

4. Pentru a putea vota conform prezentului regulament este necesar ca în momentul exercitării votului cetățenii să se afle pe raza Municipiului Câmpina și să permită accesul la locația lor. Platforma web colecteaza date despre locația cetățenilor doar în momentul votului pentru a asigura respectarea procedurii de votare.

5. Eventualele modificări ale calendarului procesului de bugetare participativă vor fi publicate pe platforma web.

1. Evaluarea proiectelor se va face de către Grupul de lucru pentru bugetare participativă constituit în acest scop prin Dispoziția Primarului Municipiului Câmpina, prin care va fi desemnat și Președintele acestuia;

2. Din Grupul de lucru vor face parte reprezentanți ai Aparatului de specialitate al Primarului și reprezentanți ai Consiliului Local desemnați prin hotărârea Consiliului local, după cum urmează:

a) Câte un reprezentant și supleant al acestuia din următoarele compartimente funcționale din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Câmpina:

 1. Direcția Investiții;

 2. Serviciul A.D.P.P.;

 3. Serviciul urbanism, amenajarea teritoriului;

 4. Direcția Juridică;

 5. Direcția Economică.

b) Reprezentanți ai Consiliului Local

– Doi consilieri locali și un supleant, cu drept de vot.

c) Secretariatul Grupului de lucru va fi asigurat de un reprezentant din cadrul Direcției investiții.

3. Grupul de lucru are următoarele atribuții:

a)  Verifică eligibilitatea, fezabilitatea și legalitatea proiectelor depuse în cadrul bugetării participative;

b)  Formulează solicitări de clarificări și le înaintează deponenților;

 1. Motivează în scris prin intermendiul platformei decizia de respingere a proiectelor;

d) Fuzionează ideile convergente, eliminând suprapunerea ideilor, cu anunțarea în prealabil a deponenților;

 1. Centralizează și comunică proiectele eligibile și proiectele respinse;

 2.  Monitorizează implementarea proiectelor declarate câștigătoare în urma programului de Bugetare Participativă.

 1. Grupul de lucru își rezervă dreptul de a optimiza proiectele propuse, atât prin îmbunătățirea din punct de vedere tehnic, cât și prin estimarea eficientă a costurilor;

5. Similitudinea conținutului sau proximitatea geografică poate duce la integrarea diferitelor propuneri într-un singur proiect cu anunțarea în prealabil și cu acordul cetățenilor care au depus proiectele respective;

6. Respingerea unui proiect de către Grupul de lucru se va motiva în scris, iar motivarea va fi făcută publică, împreună cu Lista proiectelor respinse, deponenții având posibilitatea de a depune contestații în scris;

7. Transparența procesului decizional se va realiza prin garantarea accesului public la cele 2 liste intermediare: Lista provizorie cu proiecte eligibile și Lista proiectelor respinse, astfel încât toți cei interesați să poată analiza modul în care propunerile colectate au fost evaluate.

8. Procesul decizional pentru determinarea Listei finale cu proiecte propuse, în vederea supunerii la vot, implică și alocarea unei perioade de 14 zile pentru depunerea de contestații și clarificarea acestora.

9.  După soluționarea contestațiilor, Grupul de lucru va definitiva și publica Lista finală cu proiecte propuse, listă care va conține toate proiectele supuse procesului de votare cu modificările și completările ulterioare.

10. După finalizarea perioadei de vot, Grupul de lucru verifică rezultatul acestuia și întocmește lista de ierarhizare a proiectelor în funcție de numărul voturilor și o face publică.

11. Pe baza sumei alocate Grupul de lucru stabilește proiectele câștigătoare și informează autoritățile publice locale în vederea aprobării de către Consiliul local.

1. Comisia de soluționare a contestațiilor se constituie prin Dispoziție a Primarului.

2.  Comisia de soluționare a contestațiilor va fi formată din trei reprezentanți din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Câmpina și 3 reprezentanți ai Consiliului Local din care 1 supleant;

3. Comisia de soluționare a contestațiilor are următoarele atribuții:

a.  Soluționează contestațiile depuse la deciziile de respingere a proiectelor depuse în cadrul procesului de bugetării participativă;

b. Motivează în scris decizia de admitere sau respingere a contestațiilor;

c. Comunică spre publicare Grupului de lucru rezultatul soluționării contestațiilor.

 1. Analiza tehnică şi juridică a propunerilor este realizată în cadrul Grupului de lucru care verifică conformitatea acestora cu standardele prezentului regulament şi cu alte reglementări legale în vigoare, precum și fezabilitatea tehnică.

 2. Propunerile care îndeplinesc condițiile de eligibilitate pot suferi ajustări tehnice din partea Grupului de lucru, dacă este necesar.

 3. Similitudinea conținutului sau proximitatea geografică poate duce la integrarea diferitelor propuneri într-un singur proiect.

 4. Proiectele care contravin prevederilor legale în vigoare nu vor fi incluse în procesul de bugetare participativă și nu vor fi publicate pe site-ul web.

 5. Toate propunerile și documentele aferente depuse devin proprietatea Municipiului Câmpina.

 1. Proiectele stabilite câștigătoare de către Grupul de lucru vor fi supuse aprobării Consiliului local înainte de a fi incluse în bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Câmpina și implementate prin grija Aparatului de specialitate al Primarului;

 2. Inițiatorul proiectului aprobat va fi informat cu privire la derularea procesului de implementare al proiectului respectiv.

 3. Rapoartele periodice de monitorizare a evoluției acestor proiecte vor fi publice;

 4. Proiectele vor fi etichetate cu logoul “PROIECT REALIZAT PRIN INIȚIATIVĂ CETĂȚENEASCĂ”.

 5. Platforma on-line va fi periodic actualizată cu materiale foto/video a stadiului de execuţie a proiectelor, fotografii cu amplasamentul proiectului înainte şi după implementare, impresii ale cetăţenilor după implementare, rezultate care vor ilustra succesul implementării.

  1. Orice informație pusă la dispoziție de către persoanele care se înregistrează pe platforma web sau colectată de către Primăria Municipiului Câmpina atunci când se utilizează platforma web este supusă Politicii de Confidențialitate ai cărei termeni sunt incluși în Termenii și condițiile de funcționare a platformei web. Platforma web stochează informații cu caracter personal (provenite din conturile prin care persoanele se autentifică pentru a avea acces la platformă.

  2. Prin înregistrarea în vederea utilizării platformei și furnizarea datelor cu caracter personal, persoanele care se autentifică pe platformă și-au exprimat acordul în mod explicit și fără echivoc ca platforma web să folosească datele dumneavoastră cu caracter personal.

  3. Platforma web asigură păstrarea confidențialității datelor cu caracter personal furnizate pentru accesul la platformă și/sau pentru utilizarea acesteia. Platforma web prelucrează datele cu caracter personal și informațiile deținute/transmise de către persoanle care se autentifică cu bună credință, asigurând respectarea dreptului la viața privată și a legislației în vigoare.

  4. Platforma web nu își asumă răspunderea pentru exactitatea și corectitudinea datelor furnizate de către utilizatorii platformei.

  5. Orice încercare de a utiliza datele personale ale altui Utilizator este strict interzisă, fiind considerată o tentativă de fraudă și va fi sancționată prin lege contravențional sau penal, după caz.

  6. Prin intermediul acestui proces, nevoile şi deciziile cetăţenilor vor fi reflectate în mod direct în obiectivele de investiţii propuse spre deliberare autorităţilor publice. Conform legii, decizia legată de obiectivele de investiții din bugetul Municipiului revine Consiliului Local care are competența aprobării bugetului local.